Tài liệu Trách nhiệm hình sự

Download tài liệu Trách nhiệm hình sự

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số: 21/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH Về Danh mục bí mật nhà nước độ Tối mật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước ngày 28 tháng 12 năm 2000; Căn cứ Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ trưởng Bộ Công an...

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Thông tư số 04/2013/TT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN, XỬ LÝ HÀNH VI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Nghị định số 09/2013/NĐ-CPCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MUA BÁN NGƯỜI Căn cứ Luật tổ chức Chí

Tham khảo tài liệu 'nghị định số 09/2013/nđ-cpcộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam độc lập - tự do - hạnh phúc --------------hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2013nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của luật phòng, chống mua bán người căn cứ luật tổ chức chí', văn bản luật, trách nhiệm hình sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Quyết định số 35/QĐ-VKSTC-V4

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CÔNG TÁC KIỂM SÁT VIỆC TẠM GIỮ, TẠM GIAM VÀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO

8/30/2018 2:48:21 AM +00:00

Thông báo số 429/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP, TRƯỞNG ĐOÀN KIỂM TRA 02 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 48-CT/TW CỦA BỘ CHÍNH TRỊ TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 2:18:46 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 05/2012/TTLT-VKSNDTCTANDTC- BCA-BTP-BQP-BTCBNN&PTNT

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚC TRONG HOẠT ĐỘNG TỐ TỤNG HÌNH SỰ

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Quyết định số 19/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Nghị quyết số 37/2012/QH13

NGHỊ QUYẾT VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VI PHẠM PHÁP LUẬT VÀ TỘI PHẠM, CÔNG TÁC CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN, CỦA TÒA ÁN NHÂN DÂN VÀ CÔNG TÁC THI HÀNH ÁN NĂM 2013 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Quyết định số 69/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Thông tư số 71/2012/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP GIỮA CÁC ĐƠN VỊ CÔNG AN NHÂN DÂN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG ĐỐI VỚI NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG ÁN PHẠT TÙ

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Kế hoạch số 85/KH-UBND

KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Quyết định số 648/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC BIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM GIAI ĐOẠN 2012 - 2015 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:14:22 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 13/2012/TTLT-BCA-BTPVKSNDTC-TANDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ VÀ LUẬT THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VỀ TRUY NÃ

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Thông tư số 61/2012/TT-BCA-C41

THÔNG TƯ BAN HÀNH CÁC LOẠI BIỂU MẪU SỬ DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM ĐỊNH MÔI TRƯỜNG PHỤC VỤ CÔNG TÁC PHÒNG NGỪA, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA LỰC LƯỢNG CẢNH SÁT NHÂN DÂN

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 390/QĐ-HQĐNg

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA TỔ KIỂM SOÁT MA TÚY THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU SÂN BAY QUỐC TẾ ĐÀ NẴNG TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP ĐÀ NẴNG

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 579/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP KIỂM SOÁT CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP PHÁP LIÊN QUAN ĐẾN MA TÚY TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

8/30/2018 2:05:59 AM +00:00

Quyết định số 40/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 91/2006/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 6 NĂM 2006 QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN CHO ĐỐI TƯỢNG CÓ THU NHẬP THẤP VAY TIỀN TẠI QUỸ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở THÀNH PHỐ ĐỂ TẠO LẬP NHÀ Ở ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Thông báo số 293/TB-NHNN

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐÌNH CHỈ LƯU HÀNH TIỀN COTTON LOẠI 10.000 ĐỒNG VÀ 20.000 ĐỒNG

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Thông báo số 4561/TB-BNN-XD

THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP NGÀY 25/8/2012 KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA, KHOẢN VAY BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 10/2012/TTLT-BCA-BQPBTP-BTT&TT-VKSNDTCTANDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT HÌNH SỰ VỀ MỘT SỐ TỘI PHẠM TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ VIỄN THÔNG

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Kế hoách số 85/KH-VKSTC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TẬP HUẤN CÔNG TÁC THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ, KIỂM SÁT ĐIỀU TRA, KIỂM SÁT XÉT XỬ SƠ THẨM ÁN AN NINH, MA TÚY

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Quyết định số 1236/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TỔNG KẾT THI HÀNH BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 1999 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

8/30/2018 1:57:18 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BCA-BQPTANDTC-VKSNDTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN RÚT NGẮN THỜI GIAN THỬ THÁCH CỦA ÁN TREO Để thi hành đúng và thống nhất các quy định của pháp luật về rút ngắn thời gian thử thách của án treo, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn rút ngắn thời gian thử thách của án treo.

8/30/2018 1:48:57 AM +00:00

Thông báo số 45/2012/TB-LPQTCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ CÓ HIỆU LỰC Bộ Ngoại giao trân trọng đính chính thông tin về hiệu lực điều ước quốc tế như sau: Công ước Chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, thông qua tại New York ngày 15 tháng 11 năm 2000 (kèm theo bảo lưu và tuyên bố), có hiệu lực đối với Việt nam kể từ ngày 08 tháng 7 năm 2012.

8/30/2018 1:48:57 AM +00:00

Thông báo số 36/2012/TB-LPQT

Tham khảo tài liệu 'thông báo số 36/2012/tb-lpqt', văn bản luật, trách nhiệm hình sự phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 16/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TRÁCH NHIỆM VÀ QUAN HỆ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC TRONG CÔNG TÁC ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG BUÔN LẬU, HÀNG GIẢ VÀ GIAN LẬN THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Thông tư số 39/2012/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, GIAM GIỮ NGƯỜI BỊ KẾT ÁN TỬ HÌNH

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00