Tài liệu Lao động - Tiền lương

Download tài liệu Lao động - Tiền lương

HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG TRONG CƠ SỞ LAO ĐỘNG

Thông tư này quy định về tổ chức bộ máy, phân định trách nhiệm, lập kế hoạch, tự kiểm tra, thống kê, báo cáo, sơ kết, tổng kết công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động.

8/30/2018 4:04:53 AM +00:00

Ngân hàng câu hỏi luật BHYT

1. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng a. Đến ngày trẻ đủ 12 tháng tuổi. b. Đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. c. Đến ngày trẻ đủ 60 tháng tuổi. d. Cả 3 câu đều sai. 2. Thẻ bảo hiểm y tế được đổi trong trường hợp a. Rách, nát hoặc hỏng; b. Thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu; c. Thông tin ghi trong thẻ không đúng. d. Cả 3 câu trên đều đúng. 3. Thẻ bảo hiểm y tế được cấp lại trong trường hợp a. Bị mất. b. Thông...

8/30/2018 3:43:37 AM +00:00

NỘI QUY AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG các công việc, ngành nghề - CÔNG TY CỔ PHẦN THAN - ĐIỆN NÔNG SƠN- TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Than - Điện Nông Sơn-TKV đã được Hội đồng cổ đông thông qua ngày 23 tháng 3 năm 2007; Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-V-NSCP ngày 21 tháng 4 năm 2009 của HĐQT Công ty Cổ phần Than-Điện Nông Sơn – TKV, V/v giải thể chi nhánh Than Nông Sơn. Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/ 1998 / TTLT - BLĐTBXH - BYT- TLĐLĐVN ngày 31 tháng 10 năm 1998 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế – Tổng...

8/30/2018 3:43:35 AM +00:00

Sức khỏe và An toàn tại Nơi làm việc

Luật Sức khỏe và An toàn Saskatchewan 2. Quyền lợi và Trách nhiệm 3. Liên hệ 1. Luật Sức khỏe và An toàn Saskatchewan Hỏi: Saskatchewan có luật về sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc không? Làm việc trong môi trường an toàn và lành mạnh là một phần quan trọng trong văn hóa nơi làm việc tại Saskatchewan và Canada. Khoảng 90% công việc tại Saskatchewan được bảo hộ bởi một luật lệ của tỉnh gọi là Đạo luật Sức khỏe và An toàn Nghề nghiệp, 1993 (The Occupational Health & Safety Act, 1993). Đạo luật này đề...

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Chương 9 an toàn lao động , vệ sinh lao động

Điều 133 Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động. Mọi doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lao động, sản xuất phải tuân theo quy định của pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

QUẢN LÝ VẤN ĐỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGƯỜI LAO ĐỘNG

Bạn có trách nhiệm đối với sức khỏe lao động và an toàn của mọi người ảnh hưởng bởi công việc kinh doanh của bạn. Trách nhiệm của bạn bao gồm:

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Quy định về an toàn vệ sinh lao động

Mục đích: Đảm bảo an toàn cho sức khỏe của các bộ - công nhân viên công ty. Đảm bảo an toàn cho tài sản trang thiết bị nhà xưởng của công ty.

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Quy định an toàn lao động

Tài liệu tham khảo Quy định an toàn lao động

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

MẪU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU CHÍNH SÁCH AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

MẪU NGUYÊN TẮC AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU NGUYÊN TẮC AN TOÀN TẠI NƠI LÀM VIỆC

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

MẪU CHÍNH SÁCH NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN

TÀI LIỆU THAM KHẢO MẪU CHÍNH SÁCH NGÀY NGHỈ CỦA NHÂN VIÊN

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

TÀI LIỆU THAM KHẢO TIÊU CHUẨN VIỆT NAM KIỂM ĐỊNH AN TOÀN

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

TOÀN VĂN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ

TÀI LIỆU THAM KHẢO TOÀN VĂN BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG, LAO ĐỘNG ĐẶC THÙ

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY CÔNG TÁC AN TOÀN

TÀI LIỆU THAM KHẢO MỘT SỐ VĂN BẢN PHÁP QUY CÔNG TÁC AN TOÀN

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

AN TOÀN SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

TÀI LIỆU THAM KHẢO AN TOÀN SỨC KHỎE NƠI LÀM VIỆC

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

AN TOÁN CÔNG NGHIỆP

TÀI LIỆU THAM KHẢO AN TOÁN CÔNG NGHIỆP

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO PHÁP LUẬT AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO CỘNG TÁC VIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP, ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Thông tư số 04/2013/TT-BLĐTBXH

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 32/2010/TT-BLĐTBXH NGÀY 25/10/2010 CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12/12/2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ NÂNG BẬC LƯƠNG TRƯỚC THỜI HẠN DO LẬP THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TỈNH BÌNH DƯƠNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐTBNV-BTC

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHẾ ĐỘ TRẢ LƯƠNG DẠY THÊM GIỜ ĐỐI VỚI NHÀ GIÁO TRONG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC CÔNG LẬP Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ CỘNG TÁC VIÊN XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg ngày 29/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009 - 2020;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Thông tư số 16/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH TỰ THỰC HIỆN KHI CÁN BỘ CÔNG AN NHÂN DÂN NGHỈ CÔNG TÁC HƯỞNG CHẾ ĐỘ HƯU TRÍ Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP, ngày 15 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Thông tư số 17/2013/TT-BCA

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THĂNG CẤP BẬC HÀM, NÂNG BẬC LƯƠNG ĐỐI VỚI SĨ QUAN, CÔNG NHÂN VIÊN CÔNG AN KHI NGHỈ HƯU Căn cứ Nghị định số 77/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của Bộ Công an; Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Nghị định số 43/2007/NĐ-CP ngày 26/3/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Kế hoạch số 42/KH-BCĐ

KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 1956/QĐ-TTG CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÊ DUYỆT “ĐỀ ÁN ĐÀO TẠO NGHỀ CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐẾN NĂM 2020” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Để thực hiện tốt Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1956), căn cứ Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 26/12/2011 của UBND Thành phố về Đào tạo nghề cho lao động nông...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 90/QĐ-VKSTC-V9

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN GIAI ĐOẠN 2011 -2020 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/06/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009; Căn cứ Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Thông báo 97/TB-VPCP

THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VÀ TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM Ngày 27 tháng 02 năm 2013 tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Cùng dự có đồng chí Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn, các đồng chí Phó Chủ tịch và các ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn;

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Hướng dẫn số 146/SXD-HD

HƯỚNG DẪN VIỆC ÁP DỤNG MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU ĐỂ LẬP VÀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN.

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 272/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP ĐỔI TÊN HỘI DẠY NGHỀ VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) HIỆP HỘI DẠY NGHỀ VÀ NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội; Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00

Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ; Căn cứ Nghị định số 106/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Chính phủ quy định chức...

8/30/2018 3:39:27 AM +00:00