Tài liệu Bất động sản

Download tài liệu Bất động sản

Thông tư số 20/2016/TT-BXD

Thông tư số 20/2016/TT-BXD trình bày: Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25 tháng 11 năm 2014; Căn cứ Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2915; Căn cứ nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013; Theo đề nghị của Cục quản lý nhà và thị trường bất động sản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:47:03 AM +00:00

Nghị định Số 46/2014/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:01 AM +00:00

Nghị định Số 45/2014/NĐ-CP

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật Đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 20 tháng 11 năm 2012; Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chính phủ ban hành Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất.

8/30/2018 5:45:01 AM +00:00

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11

Luật kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11, căn cứ vào hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo nghị quyết sô 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của quốc hội khóa 10, kỳ họp thức 10. Luật này quy định về kinh doanh bất động sản.

8/30/2018 4:01:28 AM +00:00

Quyết định số 61/2011/QĐ-Ttg

Quyết định về việc miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích dất nông nghiệp sử dụng vào mục đích tổ chức lao động sản xuất, phục vụ chữa trị cai nghiện ma tuý của các cơ sở cai nghiện.

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Số 181/2004/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Của Chính Phủ Về thi hành Luật Đất đai CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Thông tư 01/2005/TT-BTNMT do Bộ ban hành

THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ Ờ N G SỐ 01/2005/TT-BTNMT NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 2005 HƯ Ớ N G DẪN THỰC HI ỆN M Ộ T SỐ ĐI ỀU CỦA NG HỊ ĐỊ NH SỐ 1 8 1 / 2 0 0 4 / NĐ- CP NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2 0 0 4 CỦA CHÍNH PH Ủ VỀ THI HÀNH LUẬT ĐẤT ĐAI

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH của Chính phủ số 17/2006/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2006 Về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Văn bản Chỉ thi số 1474/CT-Ttg

Chỉ thị về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhân quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền voi đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Văn bản Chỉ thị số 12/CT-UBND

Chỉ thị của UBND thành phố về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong đầu tư xây dưng nhà chung cư tái định cư trên địa bàn thành phố Hà Nội

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Chỉ thị số 18/2012/CT-UBND

Chỉ thị về việc quản lý hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Chỉ thị số 2196/CT-Ttg

Chỉ thị về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bất động sản

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH số 88/2009/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Nghị định Số: 120/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 198/2004/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2004 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHÍNH PHỦ

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 12/2013/QĐ-UBND

Quy định về đơn giá thuê đất, đơn giá thuê đất một năm trước được tính bằng giá đất theo mục đích sử dụng,đo ủy ban nhân dân tỉnh ban hành với tỉ lệ thuê đất với điều 2

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/2013/QĐ-UBND

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/2013/QĐ-UBND Ban hành quy định về nguồn, mức trích kinh phí, nội dung chi, mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hà Nam

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 22/2013/QĐ-TT

Hổ trợ cho hộ gia đình mà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ hiện đang ở và có hộ khẩu thường trú tại nhà ở đó trước ngày hiệu lực này ban hành

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

Văn bản quy phạm pháp luật 04/2013/TT-BTNMT Quy định về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Thông tư này quy định việc xây dựng, quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan chuyên môn về tài nguyên và môi trường , cán bộ địa chính, xã

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 140/2009/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của tỉnh Quảng Nam (Đối với dự án tổng thể sắp xếp dân cư phòng tránh và giảm nhẹ thiệt hại thiên tai vùng ven biển) HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 123/2008/NQ-HĐND

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 123/2008/NQ-HĐND CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Tam Kỳ, ngày 11 tháng 12 năm 2008 NGHỊ QUYẾT Về phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: /2005/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về khung giá đất và giá các loại đất năm 2006 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHOÁ VII, KỲ HỌP THỨ 7 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 tháng 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 tháng 2004; Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;...

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ CHUNG CƯ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 108/2009/QĐ-UBND NGÀY 29/9/2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ MỨC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH THUẬN

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH NGUYÊN TẮC VÀ ĐƠN GIÁ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI VỀ TÀI SẢN KHI NHÀ NƯỚC THU HỒI ĐẤT ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỨC THU, CƠ CHẾ QUẢN LÝ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ GIAO ĐẤT CÓ THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT HOẶC CHO THUÊ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SỬ DỤNG NGUỒN THU TỪ TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT, CHO THUÊ ĐẤT TRONG KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ CẦU TREO, TỈNH HÀ TĨNH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ, PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ TÀI SẢN VÀ PHÍ THAM GIA ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Nghị quyết số 06/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00

Nghị quyết số 07/NQ-CP

NGHỊ QUYẾT VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM KỲ ĐẦU (2011 - 2015) TỈNH BẮC NINH CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:48:20 AM +00:00