Tài liệu Kinh tế học

Download tài liệu Kinh tế học

Kinh tế số và kinh tế phi chính thức

Bài viết giới thiệu về kinh tế số như một xu thế phát triển tiến bộ trong nền kinh tế của thế giới hiện đại, nêu các thí dụ về thực trạng của kinh tế số hiện nay ở các nước và Việt Nam.

5/5/2020 12:31:19 AM +00:00

Thực trạng kinh tế phi chính thức ở Việt Nam và những khuyến nghị chính sách

Bài viết cung cấp cho bạn đọc những bất cập đang có hiện nay, đồng thời đưa ra một số giải pháp khuyến nghị về chính sách đối với khu vực KTPCT.

5/5/2020 12:31:13 AM +00:00

Tổng quan về khu vực kinh tế chưa được quan sát: Kinh nghiệm quốc tế và thực trạng của Việt Nam

Bài viết giải thích thế nào là khu vực kinh tế chưa được quan sát, cũng như 5 thành tố của nó; giới thiệu ngắn gọn về tình hình kinh tế chưa được quan sát trên thế giới, kinh nghiệm đo lường và đối xử với khu vực kinh tế này của một số nước.

5/5/2020 12:31:07 AM +00:00

Tư duy mới về thu hút và sử dụng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) qua thực tiễn hơn 30 năm ở Việt Nam

Một văn bản có giá trị và ý nghĩa quan trọng đối với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam là việc Quốc hội ban hành Luật Đầu tư nước ngoài tháng 12/1987, đến nay đã hơn 30 năm. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã tăng nhanh trong thời gian qua, tính đến ngày 20/09/2018, cả nước có 26.646 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 334 tỷ USD. Vốn thực hiện lũy kế của các dự án FDI ước đạt 185,62 tỷ USD, b ng 55,5% tổng vốn đăng ký còn hiệu lực.

5/4/2020 10:47:25 PM +00:00

Bàn về mối quan hệ giữa nhà nước, thị trường và xã hội

Kinh tế thị trường đã có quá trình hình thành và phát triển lâu dài. Ngày nay, kinh tế thị trường không chỉ là hình thức tổ chức sản xuất phổ biến ở các nước phát triển, mà còn lan dần sang các nước đang phát triển, có ảnh hưởng to lớn đến đời sống kinh tế - xã hội của thế giới nói chung, của từng quốc gia nói riêng.

5/4/2020 10:47:14 PM +00:00

Phấn đấu đưa nền kinh tế thị trường ở nước ta lên trình độ kinh tế thị trường hiện đại và phát triển bền vững

Tình hình đất nước đã biến đổi khác so với khi bắt đầu đổi mới, đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới tư duy để có thể giành thêm những thắng lợi lớn hơn nữa. Muốn xác định đúng phương hướng đổi mới tư duy kinh tế cần phân tích rõ những đặc điểm của tình hình kinh tế - xã hội ở nước ta hiện nay.

5/4/2020 10:47:02 PM +00:00

Tư duy mới về mối quan hệ giữa các quy luật của kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa

Việc lý giải một số nội dung liên quan tới mối quan hệ giữa các quy luật của kinh tế thị trường với định hướng xã hội chủ nghĩa vẫn còn những nhận thức, cách hiểu khác nhau gây khó khăn, lúng túng cho chỉ đạo thực tiễn và sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, trong xã hội. Đây là vấn đề mới trong lý luận và trong thực tiễn ở Việt Nam.

5/4/2020 10:46:50 PM +00:00

Tư duy mới về phát triển thị trường khoa học và công nghệ ở Việt Nam trong thời gian tới

Nội dung bài viết trình bày xu thế phát triển của khoa học và công nghệ toàn cầu thời gian tới tiếp tục khẳng định tài sản trí tuệ, khoa học và công nghệ, thị trường khoa học và công nghệ có vai trò ngày càng quan trọng, đặc biệt là việc sản xuất ra các sản phẩm khoa học và công nghệ tiên tiến, hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, mang lại giá trị lớn. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:46:40 PM +00:00

Đổi mới tư duy kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

Đổi mới tư duy kinh tế là điểm xuất phát trong nhận thức đổi mới lý luận ở nước ta. Và quả thực, những đổi mới trong tư duy về kinh tế đã mang lại những thay đổi to lớn cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

5/4/2020 10:46:28 PM +00:00

Tư duy mới về phát triển thương mại

Thương mại Việt nam phát triển mạnh và có những đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế hội của đất nước. Tuy nhiên, thương mại về qui mô còn nhỏ, phát triển chưa bền vững và còn nhiều tiềm năng. Nhiều tư duy cũ hạn chế sự phát triển của thương mại như: Hạn chế về tầm nhìn và tư duy chiến lực phát triển thương mại.

5/4/2020 10:46:17 PM +00:00

Một số giải pháp đột phá về đổi mới tư duy để phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam đến năm 2030

Thực tiễn thế giới chứng minh không có quốc gia nào luôn luôn thất bại, thua thiệt trong hội nhập. Nếu quốc gia có tư duy tích cực cải cách, năng động và luôn luôn nâng cao năng lực và nội lực của mình, thì cơ hội luôn luôn lớn hơn, tận dụng tốt hơn, hiệu quả hơn và do đó, giảm thiểu thách thức và rủi ro trong các cuộc chơi trong khu vực và toàn cầu.

5/4/2020 10:46:06 PM +00:00

Về tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ở Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị

Xuất phát từ những bất cập trong tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và đội ngũ cán bộ công chức ở nước ta hiện nay, bài viết đề xuất một số định hướng sắp xếp lại tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trung ương đến địa phương và tinh giảm biên chế. Cần sắp xếp lại hệ thống văn phòng các cấp: Cấp trung ương còn ba văn phòng, cấp tỉnh, huyện chỉ còn một văn phòng. Chính phủ nhất thành 15 bộ.

5/4/2020 10:45:55 PM +00:00

Đổi mới tư duy về hội nhập kinh tế quốc tế

Đối với mỗi quốc gia, để phát triển theo định hướng tốt đẹp đó nhất định phải biết kết hợp giữa nỗi lực trong nước và sức mạnh quốc tế, phát triển kinh tế trong nước với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Bởi vậy, khi đặt vấn đề đổi mới tư duy kinh tế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm cần phải quan tâm đến đổi mới tư duy trong hội nhập kinh tế quốc tế.

5/4/2020 10:45:43 PM +00:00

Đổi mới tư duy về phát triển bền vững: Nhìn từ hai cách tiếp cận phát triển bền vững

Bài viết sẽ góp phần làm rõ hơn về khái niệm phát triển bền vững thông qua việc phân tích hai cách tiếp cận khác nhau về phát triển bền vững và cho rằng tư duy về vấn đề này cần được đổi mới, để mở đường cho các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thành công mục tiêu được đặt ra.

5/4/2020 10:45:32 PM +00:00

Đổi mới tư duy trong phát triển các loại hình doanh nghiệp ở Việt Nam

Bài viết phân tích quá trình phát triển hệ thống doanh nghiệp, xác định xu hướng vận động của các loại hình doanh nghiệp và đề xuất một số khuyến nghị đổi mới tư duy để thúc đẩy phát triển mạnh mẽ và có hiệu quả các loại hình doanh nghiệp ở nước ta.

5/4/2020 10:45:21 PM +00:00

Tư duy mới về công nghiệp hóa trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

Nội dung bài viết trình bày công cuộc đổi mới , phát triển kinh tế đất nước ta thực hiện trong hơn 30 năm qua tập trung vào thực hiện những định hướng, nội dung lớn là phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn tham khảo!

5/4/2020 10:45:09 PM +00:00

Đổi mới tư duy kinh tế để phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm

Nội dung bài viết trình bày tư duy kinh tế đã tồn tại từ lâu và nay đã chứng tỏ không còn phù hợp, là một trong những nguyên nhân cơ bản tạo ra những yếu kém nội tại của nền kinh tế. Có thể kể đến như tư duy về vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường đang là trở ngại không nhỏ đối với sự phát triển.

5/4/2020 10:44:58 PM +00:00

An economic assessment on conditions for CAPS adoption in odisha (India)

Despite demonstrated environmental and economic benefits, the adoption of Conservation Agriculture (CA) still remains low across smallholder agricultural communities. Adoption of a complex and composite technology such as CAPS (Conservation Agriculture Production System) requires a thorough understanding of site-specific determinants and constraints in the adoption process. In this paper, an Economic Assessment of adoption of CA practices was conducted including: minimum tillage and inter cropping among farmers in the North Central Plateau Zone of Odisha in India using farm and household surveys. The technical efficiency between adopted and non-adopted farmers was compared and the different factors that influence the adoption of CAPS were disentangled using frontier production function and binary logistic models respectively.

5/4/2020 9:33:57 PM +00:00

Within the context of changing role of the state assessment of incentive policies applied after 1980 in Turkey

In this study the objective is to discuss the question of “to what extent incentive policies applied after 1980 have realised targeted economic policies” and to make an assessment of it. In addition, by touching upon the role and function of incentive policies in economic policies, the situation after 1980 in Turkey will be determined insofar as statistical data permit.

5/4/2020 8:57:06 PM +00:00

Research on the issuance and distribution model of sports lottery in Taiwan from a systems thinking perspective

This research interprets causality and interactive relationships among the factors for the issuance and distribution model of sports lottery in Taiwan, from the perspectives of four stakeholders such as the government, the operator, retailers, and players. This research also proposes suggestions for improving the system structure and it can be used as a stipulation reference for policy-makers.

5/4/2020 8:43:18 PM +00:00

Optimal tax burden and budget system – The factor of macroeconomical stabilization

Creation of optimal tax and budget systems is one of the Difficult problems of economic science. One of the most important areas of tax reform is to develop a tax code in the aspect of optimal tax gravity. The new tax code - a step to improvement, since a number of reduced taxes and simplified tax system at the same time. In order to once and for all ended the confrontation between the Government of the Infinite and Taxpayer, resolved the problem of budget revenues, was a powerful national economy, it is necessary to develop a tax code so that its weight was exactly 38.2% and created a graph (curve) which we call the golden stake - the name of G. Abuselidze.

5/4/2020 8:42:41 PM +00:00

International portfolio movements: Panel data analysis

In this study, the effects of GDP per capita growth rates, real exchange rates, Standard and Poor’s (S&P) sovereign ratings, the difference between Transition Economies’ (TE) interest rates and USA’s interest rates on TEs’ net portfolio inflows were analyzed. The results showed that GDP per capita growth rates and S&P’s sovereign ratings have positive effects on TEs’ net portfolio inflows. Negative relationship between real exchange rates and TEs’ net portfolio inflows was found. And it was also found that when the positive difference between TEs’ and US interest rates getting increase, net portfolio inflows increase to.

5/4/2020 8:40:46 PM +00:00

Foreign direct investment and productivity spillovers: Evidence from turkey

This article analyzes the horizontal productivity spillover effects of foreign ownership on Turkish firms that are among the top 500 industrial enterprises in Turkey. Using a panel of 215 firms over the period 2004-2008, we find that domestic firms benefit from productivity spillovers from foreign-owned firms. However, absorptive capacity does not matter for productivity spillover benefits.

5/4/2020 8:39:40 PM +00:00

Foreign direct investment and export decision relationship in the large Turkish firms

Foreign direct investment (FDI) attracts more appeal than ever for Turkey with a high current account deficit. In firm level, incoming FDI has effects on various factors in which we mainly focus on export decision. In this respect, we explore large Turkish firms in order to reveal the relationship between foreign ownership and decision to export. The data of the top 500 Turkish manufacturing firms is gathered from the Istanbul Chamber of Industry for the period of 1993-2009. We have used probit model to analyze the effect of FDI on the export decision with 6842 observations in total. Findings lead us to conclude that high foreign ownership has a positive effect on firm’s decision to export.

5/4/2020 8:39:34 PM +00:00

Foreign direct investment (FDI) and economic growth: An approach in terms of cointegration for the case of Tunisia

Throughout the last decades, the global economy has been completely sophisticated. It has evolved in an increasingly more and more complicated context, given the mechanism of free trade, free haw of capital and goods; investment has become important for developing countries. In this respect, it is necessary to study the impact of foreign direct investment (FDI) on the economic growth of the host country, especially in Tunisia.

5/4/2020 8:39:22 PM +00:00

Does political connection in China influence urban land supply

This paper examines how the secretary of the prefecture-level municipal party committee affects land supply in Chinese cities. We found that the traditional urban economics framework also applies to China. Specifically, population and gross domestic product (GDP) are highly correlated with land supply. On this basis, we found that the secretary of the municipal party committee, who has worked at the provincial government level, significantly affects the land supply at the municipal level.

5/4/2020 8:37:16 PM +00:00

Chinese economic outlook after global crisis

This paper will demonstrate what china was doing, is doing and will do for its economic expansion during and after global crisis. Many thoughts and theories about Chinese economic reforms are analyzed. The road map and goal of Chinese economic growth are examined and outlined in this paper. How to keep Chinese economy fast growth is this paper’s key issue which is thoroughly discussed.

5/4/2020 8:35:45 PM +00:00

Board Size, CEO duality, and the value of Canadian manufacturing firms

The purpose of this study is to examine the impact of board size and the CEO (Chief Executive Officer) duality on the value of Canadian manufacturing firms. A sample of 91 Canadian manufacturing firms listed on Toronto Stock Exchange (TSX) for a period of 3 years [from 2008-2010] was selected. The co-relational and non-experimental research design was used to conduct this study. The empirical results show that larger board size (large number of directors) has a negative impact on the value of Canadian manufacturing firms. The findings also show that the CEO duality has a positive impact on the value of Canadian manufacturing firms.

5/4/2020 8:35:39 PM +00:00

Để tăng cường thu hút FDI chất lượng cao từ EU

EU cũng là nhà đầu tư lớn vào Việt Nam. Hiện có 24 trong số 28 nước EU đã có dự án đầu tư vào Việt Nam, với trên 2000 dự án còn hiệu lực, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 25 tỷ USD. Các nhà đầu tư EU đã có mặt tại hầu hết các ngành kinh tế và các địa phương quan trọng của Việt Nam, tập trung nhiều nhất vào công nghiệp, xây dựng và một số ngành dịch vụ.

5/4/2020 7:24:16 PM +00:00

Điểm nhấn kinh tế năm 2019 và triển vọng năm 2020

Năm 2019 là năm thứ 2 liên tiếp cả nước đạt toàn bộ 12 chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu, trong đó 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, với ước GDP cả năm tăng 6,8-6,9%. Việt Nam thuộc tốp có mức GDP năm 2019 tăng trưởng cao dẫn đầu khu vực và thế giới, được coi là quốc gia có nền kinh tế ổn định và tăng trưởng nhanh, thế và lực không ngừng được củng cố; uy tín quốc tế được nâng lên, bất chấp những khó khăn chung về kinh tế thế giới trong năm 2019.

5/4/2020 7:23:33 PM +00:00