Tài liệu Xây dựng - Đô thị

Download tài liệu Xây dựng - Đô thị

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg

Quyết định số 26/2018/QĐ-TTg ban hành về thí điểm thành lập Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội.

9/6/2018 2:14:53 PM +00:00

Quy hoạch phát triển ngành Du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Kết cấu nội dung của Quy hoạch gồm 4 phần: Phần 1-Đánh giá tổng quan tự nhiên, kinh tế - xã hội tác động đến phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai; Phần 2-Hiện trạng phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2014; Phần 3-Quy hoạch phát triển ngành du lịch tỉnh Đồng Nai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Phần 4-Các giải pháp và tổ chức thực hiện quy hoạch.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Quyết định số 1438/2007/QĐ-UBND

Quyết định Về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội huyện Chợ Mới thời kỳ đến năm 2010 và năm 2020 nhằm khuyến khích các thành phần kinh tế, bằng khả năng vốn và kinh nghiệm quản lý đầu tư phát triển các ngành trong huyện, tiếp tục đổi mới cơ chế chính sách khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

8/30/2018 5:49:44 AM +00:00

Quyết định số 2113/QĐ-TTg năm 2017

Quyết định số 2113/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, thành phố Hà Nội. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

8/30/2018 5:46:40 AM +00:00

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm và phương hướng 06 tháng cuối năm 2014

Thực hiện Chương trình công tác của Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn năm 2014. Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện Khánh Sơn báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 06 tháng cuối năm 2014,... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:09 AM +00:00

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND tỉnh Bình Dương

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc phân cấp thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế xây dựng và thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình, dự án đầu tư trong các khu công nghiệp.

8/30/2018 5:43:57 AM +00:00

Kế hoạch số 36/2017/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về xây dựng phát triển Khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình theo Quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND

Quyết định Ban hành Quy định về việc quản lý cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang gồm các chương chính: Chương 1. Quy định chung; Chương 2. Các quy định về quản lý cây xanh đô thị; Chương 3. Trách nhiệm quản lý cây xanh đô thị; Chương 4. Khen thưởng, xử lý vi phạm. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Công văn số 1730/BXD-KTXD

Công văn về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dưng công trình theo mức lương tối thiểu mới từ 01/10/2011

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

Nghị định Số: 114/2010/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH VỀ BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 3:50:34 AM +00:00

LUẬT SỐ 28/2004/QH 11 VỀ ĐIỆN LỰC

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về điện lực. Luật này quy định về quy hoạch và đầu tư phát triển điện lực; tiết kiệm điện; thị trường điện lực; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân hoạt động điện lực và sử dụng điện; bảo vệ trang thiết bị điện, công trình điện lực và an toàn điện....

8/30/2018 3:43:20 AM +00:00

Chị thị: Về phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuận Quý Tỵ năm 2013

..Chị thị: Về phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuận Quý Tỵ năm 2013. Thực hiện tết trồng cây do bác hồ khởi xướng, trong nhiều năm qua các cấp, các ngành, các địa phương, các cơ quan.

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 của bộ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn

.....Quyết định số 516/QĐ-BNN-KHCN ngày 18 tháng 2 năm 2002 của bộ trưởng bộ nông nghiệp & phát triển nông thôn. Căn cứ nghị định số 73/cp ngày 1/11/1995 của chính phủ quy định.

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Quyết định: Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015

Quyết định: Ban hành quy định một số chính sách khuyến khích phát triển sản xuất lâm nghiệp, giai đoạn 2012 - 2015. Căn cứ luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003.

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Quyết định: Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh

Quyết định: Ban hành quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh. Căn cứ luật tổ chức chính phỉ ngày 25 / 12 /2011.

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

Quyết định của thủ tướng chính phủ về chính sách quản lý và sử dụng rừng thuộc dự án trồng mới 5 triệu ha rừng. Thực hiện kế hoạch xây dựng văn bản qui phạm pháp luật năm 2011, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn.

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại quyết định số 57/Qđ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng qui định tại quyết định số 57/Qđ-TTg ngày 09/01/2012 của Thủ tướng chính phủ. Căn cứ luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Quyết định: Ban hành quy định về định mức kinh tế kỹ thuật trồng rừng, mức hỗ trợ đầu tư bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2012 - 2015

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2011 - 2015; Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy ...

8/30/2018 3:42:38 AM +00:00

Văn bản về Bảo hiểm xây dựng

Điều 1. Đối tượng bảo hiểm Quy tắc bảo hiểm này được áp dụng đối với những đối tượng bảo hiểm sau đây, với điều kiện là những đối tượng bảo hiểm đó được ghi trong hợp đồng bảo hiểm: 1. Các công trình xây dựng bao gồm công trình xây dựng công cộng, nhà ở, công trình công nghiệp, giao thông, thủy lợi, năng lượng và các công trình khác; 2. Trang thiết bị xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; 3. Máy móc xây dựng phục vụ quá trình xây dựng; 4. Phần công việc lắp đặt phục vụ và/hoặc cấu thành một bộ...

8/30/2018 3:35:41 AM +00:00

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRÌNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN NÔNG, LÂM, NGƯ NGHIỆP ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030

Nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 5 tháng 8 năm 2008 của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn khẳng định: “Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sản xuất nông nghiệp trên cơ sở nhu cầu thị trường và lợi thế từng vùng, sử dụng đất nông nghiệp tiết kiệm, có hiệu quả, duy trì diện tích đất lúa đảm bảo vững chắc an ninh lương thực quốc gia trước mắt và lâu dài. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với chế biến và...

8/30/2018 3:16:11 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 161/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

Số: 57/2006/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 20 tháng 7 năm 2006 NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án thành lập thành phố Tam Kỳ trực thuộc tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 9 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 128/2008/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về đặt tên một số tuyến đường tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 20 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004; Sau khi xem xét Tờ trình số 4307/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh kèm theo Đề án bổ sung Quỹ tên đường tỉnh Quảng Nam và đặt tên đường...

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH MỚI DO CÁC NGÀNH CỦA TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH MỚI DO CÁC NGÀNH CỦA TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2009 (Kèm theo Nghị quyết số 123/2008/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2008 về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách Nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2009) Đơn vị: triệu đồng TT Danh mục công trình

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

CHÍNH PHỦ Số: 38/2013/NĐ-CP

NGHỊ ĐỊNH Về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn cứ Luật xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn cứ Luật đầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005...

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

Số 52/2006/NQ-HĐND

nghÞ quyÕt Về thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Khóa VII, Kỳ họp thứ 8 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Đất đai năm 2003; Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND & UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Nghị định số: 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi...

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 160/2010/NQ-HĐND

NGHỊ QUYẾT Về tiếp tục phát triển thủy lợi nhỏ, thủy lợi đất màu và kiên cố kênh mương trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011-2015 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 23 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

8/30/2018 3:08:37 AM +00:00

Quyết định số 209/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT DỰ ÁN QUY HOẠCH NGÀNH PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2025 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 2:56:31 AM +00:00

Quyết định số 228/QĐ-BGTVT

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CỦA NHÀ THẦU XÂY LẮP THAM GIA CÁC DỰ ÁN XÂY DỰNG GIAO THÔNG SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC DO BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

8/30/2018 2:56:31 AM +00:00

Quyết định số 228/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ XỬ LÝ NƯỚC THẢI KHU VỰC DÂN CƯ, KHU CÔNG NGHIỆP THUỘC LƯU VƯC SÔNG CẦU ĐẾN NĂM 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:56:31 AM +00:00