Tài liệu Thương mại

Download tài liệu Thương mại

Báo cáo tóm tắt: Về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo tóm tắt Về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 được trình bày tại Kỳ họp Thứ 2, Quốc hội khóa XIV ngày 20/10/2016. Nêu lên kết quả tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2011 - 2015 và đề ra mục tiêu, quan điểm, kế hoạch tái cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

9/6/2018 11:50:28 AM +00:00

Quyết định số 204/2013/QĐ-SGDHCM

Quyết định Về việc ban hành Quy chế bán đấu giá cổ phần ra công chúng của Công ty TNHH một thành viên cấp nước Long An có kết cấu nội dung gồm 2 chương, 24 điều về Trách nhiệm và quyền hạn của Ban chỉ đạo cổ phần hóa, hội đồng bán đấu giá cổ phần, doanh nghiệp, tổ chức thực hiện bán đấu giá cổ phần, đại lý đấu giá, nhà đầu tư tham gia đấu giá; Đối tượng tham gia đấu giá và các quy định liên quan... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

8/30/2018 5:43:50 AM +00:00

Chế tài phạt vi phạm hợp đồng theo Luật thương mại năm 2005

Chế tài phạt vi phạm đã được quy định trong các văn bản pháp luật như Luật Thương mại 1997, Pháp lệnh Hợp đồng kinh tế 1989, Bộ luật Dân sự 2005... Và với sự ra đời của chế tài phạt vi phạm được quy định trong Luật Thương mại 2005 thì phạt vi phạm thực sự trở thành một chế định quan trọng để bảo vệ các bên trong quan hệ thương mại. Hiện nay, chế định này ngày càng được các bên sử dụng nhiều hơn như một biện pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi của...

8/30/2018 3:39:06 AM +00:00

THÔNG TƯ Quy định quản lý sản xuất, kinh doanh giống thuỷ sản

Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04/5/2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản; Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15/3/2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh thú y; Căn cứ Nghị định số 31/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính...

8/30/2018 3:38:47 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 26/2007/NĐ-CP NGÀY 15 THÁNG 02 NĂM 2007 QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ VỀ CHỮ KÝ SỐ VÀ DỊCH VỤ CHỨNG THỰC CHỮ KÝ SỐ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông, NGHỊ ĐỊNH : Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi tiết về chữ ký số và chứng thư số; việc quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số. Điều 2....

8/30/2018 3:35:43 AM +00:00

NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 27/2007/NĐ-CP NGÀY 23 THÁNG 02 NĂM 2007 VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính, NGHỊ ĐỊNH : Chương I QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Điều 2. Đối tượng áp dụng Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân lựa chọn sử dụng giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính. Điều 3. Giải thích...

8/30/2018 3:35:43 AM +00:00

Nghị định Số: 018/2007/QĐ-BTM

Nghị định Số: 018/2007/QĐ-BTM về việc ban hành Quy chế cấp chứng nhận xuất xứ điện tử. Nghị định do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành, căn cứ Nghị định Số: 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại.

8/30/2018 3:35:43 AM +00:00

Công ước viên về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế

Công ước này sẽ áp dụng đối với việc mua bán hàng hóa quốc tế. Công ước này sẽ không áp dụng đối với mua bán chứng khoán, mua bán hàng hóa bằng đường biển và đăng ký tàu thuyền hoặc máy bay, hoặc đối với mua bán chống lại quy định của Tòa án hoặc bằng cách đình chỉ thi hành. Công ước sẽ áp dụng đối với việc mua bán hàng hóa căn cứ vào chứng từ.Theo mục đích của công ước này, các hợp đ ng đ cung c p hàng hóa đ ch ồ ể ấ ể ế tạo hoặc sản xuất sẽ được coi trọng...

8/30/2018 3:24:11 AM +00:00

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 52/2013/NĐ-CP

Nghị định này quy định về việc phát triển , ứng dụng và quản lý hoạt động thương mại điện tử, nghị định này áp dụng với các thương nhân, tổ chức, cá nhân, tham gia hoạt động thương mại điện tử trên lãnh thổ Việt Nam

8/30/2018 3:12:30 AM +00:00

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Số: 145/2009/NQ-HĐND

Tam Kỳ, ngày 22 tháng 7 năm 2009 NGHỊ QUYẾT Về quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam đến năm 2015, định hướng 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ 21 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

Thông tư số 02/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHÂN TÍCH NGUY CƠ VÀ QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM THEO CHUỖI SẢN XUẤT KINH DOANH NÔNG LÂM THỦY SẢN VÀ MUỐI

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ ĐẤU THẦU KINH DOANH KHAI THÁC VÀ QUẢN LÝ CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Thông tư số 06/2013/TT-BNNPTNT

Tham khảo tài liệu 'thông tư số 06/2013/tt-bnnptnt', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆ AN UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Thông tư số 07/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA ĐỐI VỚI RAU, QUẢ, CHÈ BÚP TƯƠI ĐỦ ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT, SƠ CHẾ

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 07/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH CHO PHÉP ĐỔI TÊN HIỆP HỘI GIAO NHẬN KHO VẬN VIỆT NAM THÀNH HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP DỊCH VỤ LOGISTICS VIỆT NAM VÀ PHÊ DUYỆT ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG) CỦA HIỆP HỘI BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Thông tư số 08/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ BAN HÀNH DANH MỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG SẢN PHẨM THỨC ĂN THUỶ SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Thông báo số 24/TB-BNN-VP

THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP TỔNG KẾT CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN NĂM 2012, KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NĂM 2013

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 27/QĐ-QLD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC RÚT SỐ ĐĂNG KÝ CỦA THUỐC

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 82/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011 - 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 103/QĐ-BNV

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HIỆP HỘI SẮN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ Căn cứ Sắc lệnh số 102/SL-L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 ban hành Luật quy định quyền lập hội;

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 107/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CỬA HÀNG BÁN LẺ XĂNG DẦU TỈNH BẾN TRE GIAI ĐOẠN 2011-2020, TẦM NHÌN NĂM 2025

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 168/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT VÀ KÝ NGHỊ ĐỊNH THƯ SỬA ĐỔI MỘT SỐ HIỆP ĐỊNH KINH TẾ ASEAN LIÊN QUAN ĐẾN THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 195/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI KINH DOANH XĂNG, DẦU TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 196/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI BÁN BUÔN, BÁN LẺ TỈNH HƯNG YÊN ĐẾN NĂM 2020 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 197/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 202/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 202/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 286/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH ĐẮK LẮK CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00

Quyết định số 310/QĐ-UBND

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 310/qđ-ubnd', văn bản luật, thương mại phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:56:30 AM +00:00