Tài liệu Kế toán - Kiểm toán

Download tài liệu Kế toán - Kiểm toán

Luật số 88/2015/QH13

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật kế toán,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

8/30/2018 5:45:01 AM +00:00

Thông tư số 08/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN KẾ TOÁN NHÀ NƯỚC ÁP DỤNG CHO HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ NGÂN SÁCH VÀ NGHIỆP VỤ KHO BẠC (TABMIS)

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quy chế phối hợp số 35/QCPH: KTNNTTHĐND-UBND

QUY CHẾ PHỐI HỢP CÔNG TÁC GIỮA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC VỚI THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 2:52:52 AM +00:00

Quyết định số 328/QĐ-BTP

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN “BỔ NHIỆM, BÃI MIỄN, THAY THẾ, XẾP PHỤ CẤP KẾ TOÁN TRƯỞNG, PHỤ TRÁCH KẾ TOÁN VÀ THUÊ NGƯỜI LÀM KẾ TOÁN TRƯỞNG CHO CÁC ĐƠN VỊ KẾ TOÁN DO BỘ TƯ PHÁP QUẢN LÝ” BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

8/30/2018 2:52:51 AM +00:00

Quyết định số 08/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

8/30/2018 2:52:51 AM +00:00

THÔNG TƯ về sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp

Điều 1. Phạm vi áp dụng Thông tư này hướng dẫn kế toán áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế trong cả nước. Điều 2. Chế độ kế toán áp dụng đối với nhà thầu nước ngoài Các tổ chức, cá nhân nước ngoài sản xuất kinh doanh trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận hoặc cam kết với tổ chức, cá nhân Việt Nam (gọi tắt là Nhà thầu nước ngoài), có cơ sở cư trú tại Việt Nam phải thực hiện kế toán theo quy định của Luật Kế toán; Hệ thống...

8/30/2018 2:44:26 AM +00:00

thông tư Số: 19/2006/QĐ-BTC

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH - Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002; - Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ- CP ngày 01/7/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ...

8/30/2018 2:35:59 AM +00:00

Quyết định số 817/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 1826/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIẢNG VIÊN THỈNH GIẢNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:18:45 AM +00:00

Quyết định số 08/2012/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH DANH MỤC HỒ SƠ KIỂM TOÁN; CHẾ ĐỘ NỘP LƯU, BẢO QUẢN, KHAI THÁC VÀ HUỶ HỒ SƠ KIỂM TOÁN TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:14:21 AM +00:00

Thông tư số 195/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ

8/30/2018 2:14:21 AM +00:00

Thông tư số 178/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00

Thông tư số 180/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TÀI CHÍNH VỀ CHI TRỢ CẤP MẤT VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI DOANH NGHIỆP

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00

Quyết định số 1683/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC KIỆN TOÀN BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00

Quyết định số 1685/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH TIẾN HÀNH MỘT CUỘC THANH TRA CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 2:05:58 AM +00:00

Thông tư số 150/2012/TT-BTC

THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT KIẾN THỨC HÀNG NĂM CHO KIỂM TOÁN VIÊN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ KIỂM TOÁN

8/30/2018 1:57:16 AM +00:00

Quyết định số 1530/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KIỂM TOÁN CỦA CUỘC KIỂM TOÁN TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:57:16 AM +00:00

Quyết định số 1542/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP PHÒNG ĐẶC SAN TRỰC THUỘC BÁO KIỂM TOÁN

8/30/2018 1:57:16 AM +00:00

Quyết định số 1276/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ MỘT SỐ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC ĐƯỢC LUÂN CHUYỂN, ĐIỀU ĐỘNG VÀ CHUYỂN ĐỔI VỊ TRÍ CÔNG TÁC THUỘC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 1143/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ QUY HOẠCH CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 1202/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 1223/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY TRÌNH KIỂM TRA THỰC HIỆN KIẾN NGHỊ KIỂM TOÁN CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:40:04 AM +00:00

Quyết định số 879/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ THI ĐUA - KHEN THƯỞNG CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

8/30/2018 1:35:27 AM +00:00

Quyết định số 1001/QĐ-KTNN

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC GỬI BÁO CÁO KIỂM TOÁN

8/30/2018 1:35:27 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Chế độ Kế toán Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ Qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán trong hoạt động kinh doanh; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 1/7/2003 của Chính phủ Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Căn cứ Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày 23/11/2001của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và Kiểm toán...

8/30/2018 1:31:50 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất...

8/30/2018 1:31:50 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH Về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-CP ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; - Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp tron...

8/30/2018 1:31:50 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 5)

Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003; - Căn cứ Nghị định số 77/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy Bộ Tài chính; Để đáp ứng yêu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế, tài chính, nâng cao chất lượng thông tin kế toán cung cấp trong nền kinh tế quốc dân và để kiểm tra, kiểm soát chất lượng công tác kế toán; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chế độ kế toán và kiểm toán và Chánh Văn phòng Bộ Tài chính,...

8/30/2018 1:31:50 AM +00:00