Tài liệu Xuất nhập khẩu

Download tài liệu Xuất nhập khẩu

Hướng dẫn về yêu cầu tuân thủ của Hoa Kỳ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng

Tài liệu hướng dẫn này đề cập tới quần áo, bao gồm quần áo trẻ em và hàng dệt gia dụng. Nó không bao gồm các hàng dệt khác, chẳng hạn như túi ngủ, lều bạt, đồ thể thao hoặc các sản phẩm không phải là gia dụng có chứa hoặc được làm từ vật liệu dệt. Bên cạnh đó, tài liệu còn cung cấp cho người đọc đạo luật về an toàn sản phẩm tiêu dùng, đạo luật vải dễ cháy, đạo luật Liên bang về các chất gây hại, tiêu chuẩn về màn che và dâu cửa sổ ... nhằm giúp cho các bạn nắm rõ những yêu cầu về tiêu chuẩn của Hoa Kỳ đối với quần áo và hàng dệt gia dụng khi xuất khẩu.

8/30/2018 5:54:54 AM +00:00

BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI THEO DANH MỤC MẶT HÀNG CHỊU THUẾ

ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT Chú giải. 1. Trong phần này, khi đề cập đến một giống hoặc một loài động vật, trừ khi có yêu cầu khác, cần phải kể đến cả giống hoặc loài động vật đó còn non. 2. Trừ khi có yêu cầu khác, trong toàn bộ Danh mục này bất cứ đề cập nào liên quan đến các sản phẩm được làm khô cũng bao gồm các sản phẩm được khử nước, làm bay hơi hoặc làm khô bằng đông lạnh....

8/30/2018 3:35:20 AM +00:00

Thuyết trình Nhập khẩu song song

Tòa án Tối cao Hoa kỳ sử dụng cách định nghĩa thứ nhất, theo đó “grey market goods” là: Một hàng hóa được sản xuất ở nước ngoài, được mang nhãn hiệu hợp pháp của Hoa Kỳ, được nhập khẩu không có sự đồng ý của người nắm giữ nhãn hiệu của Hoa Kỳ.

8/30/2018 3:24:11 AM +00:00

Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH MỚI DO CÁC NGÀNH CỦA TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2010 (Kèm theo Nghị quyết số 149/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2009 về phân bổ dự toán thu – chi ngân sách nhà nước và vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2010) Đơn vị: triệu đồng TT TỔNG SỐ NÔNG-LÂM-THỦY SẢN

8/30/2018 3:08:38 AM +00:00

Quyết định số 32/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 1431/2007/QĐ-UBND NGÀY 09/8/2007 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 02/QĐ-TCHQ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH BỘ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Thông tư số 05/2013/TT-BNNPTNT

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 13/2011/TT-BNNPTNT NGÀY 16/3/2011 HƯỚNG DẪN VIỆC KIỂM TRA AN TOÀN THỰC PHẨM HÀNG HÓA CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT NHẬP KHẨU

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 11/2013/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH CẤM XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU, MUA BÁN MẪU VẬT MỘT SỐ LOÀI ĐỘNG VẬT HOANG DÃ THUỘC CÁC PHỤ LỤC CỦA CÔNG ƯỚC VỀ BUÔN BÁN QUỐC TẾ CÁC LOÀI ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ NGUY CẤP

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 11/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG NHẬN CÁC DOANH NGHIỆP ĐƯỢC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ TẠM NHẬP, TÁI XUẤT HÀNG HOÁ QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 11/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHẤP THUẬN ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA VÀ TRANG BỊ MÁY SOI CONTAINER TẠI KHU VỰC CÁI LÂN, PHƯỜNG BÃI CHÁY, THÀNH PHỐ HẠ LONG CỦA CỤC HẢI QUAN TỈNH QUẢNG NINH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Quy hoạch số 30/2009/QH12 ngày 17/06/2009; Căn cứ Nghi định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ V/v lập...

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Thông tư số 12/2013/TT-BTC

THÔNG TƯ SỬA ĐỔI MỨC THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI MẶT HÀNG DÂY THÉP KHÔNG HỢP KIM THUỘC MÃ SỐ 7217.10.39 TẠI BIỂU THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 12/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 2145/QĐ-UBND NGÀY 28/12/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA LỐI MỞ NẰM TRONG CÁC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH CAO BẰNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 15/QĐ-HQBN

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA CÁC ĐỘI CÔNG TÁC THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CẢNG NỘI ĐỊA TIÊN SƠN CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH BẮC NINH

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 22/QĐ-TCHQ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1183/QĐ-TCHQ NGÀY 17/6/2009 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 35/QĐ-HQBD

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA ĐỘI KIỂM TRA HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN QUẢN LÝ HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU NGOÀI KHU CÔNG NGHIỆP TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN BÌNH DƯƠNG

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 38/QĐ-TCHQ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN TRÊN BÁO, ĐÀI NĂM 2013 CỦA NGÀNH HẢI QUAN TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 78/QĐ-TCHQ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP ĐỘI THUỘC CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU CẢNG CAM RANH TRỰC THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH KHÁNH HÒA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 129/QĐ-HQHP

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 825/QĐ-HQHP NGÀY 05/09/2012 CỦA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG QUY ĐỊNH CHI TIẾT THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH 1628/QĐ-TCHQ NGÀY 20/07/2012 CỦA TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN ÁP DỤNG CHO ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA TẬP TRUNG NGOÀI CỬA KHẨU SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER CỐ ĐỊNH VÀ ĐỊA ĐIỂM KIỂM TRA HÀNG HÓA SỬ DỤNG MÁY SOI CONTAINER DI ĐỘNG TẠI CẢNG GREEN PORT CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TP HẢI PHÒNG...

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyêt định số 130/QĐ-BTNMT

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHỈ ĐỊNH TẠM THỜI TỔ CHỨC ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁM ĐỊNH PHẾ LIỆU NHẬP KHẨU LÀM NGUYÊN LIỆU SẢN XUẤT BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyết định số 153/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ BAN HÀNH KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CỦA THÀNH PHỐ THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA THỜI KỲ 2011-2020, ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2030 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 2471/QĐ-TTG NGÀY 28 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyết định số 194/QĐ-TCHQ

QUYẾT ĐỊNH BỔ SUNG MỘT SỐ MÃ LOẠI HÌNH QUẢN LÝ HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyết định số 204/QĐ-TCHQ

QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO CÁN BÔ CÔNG CHỨC HẢI QUAN; TUYÊN TRUYỀN, HỖ TRỢ, CUNG CẤP THÔNG TIN CHO NGƯỜI KHAI HẢI QUAN, NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA NGÀNH HẢI QUAN NĂM 2013 TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

Quyết định số 264/QĐ-TTg

QUYẾT ĐỊNH THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA KHO NGOẠI QUAN XĂNG DẦU VÂN PHONG THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

8/30/2018 2:52:53 AM +00:00

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành tiêu chuẩn ngành Sành sứ Thuỷ tinh

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp; Căn cứ Pháp lệnh Chất lượng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn cứ Quyết định số 2264/1999/QĐ-BKHCN&MT ngày 30 tháng 12 năm 1999 của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học và Công nghệ) về việc ban hành các tiêu chuẩn; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ,...

8/30/2018 2:44:21 AM +00:00

Các cơ chế giải quyết tranh chấp về biển theo Công ước Luật biển 1982

Giải quyết các tranh chấp giữa các quốc gia bằng các biện pháp hoà bình là một trong các nguyên tắc cơ bản của pháp luật quốc tế hiện đại. Nguyên tắc này cũng đã được ghi nhận trong Hiến chương Liên hợp quốc. Liên quan đến các tranh chấp về biển, Công ước Luật Biển năm 1982 đã dành toàn bộ phần thứ XV với 21 điều và 4 Phụ lục để nói về giải quyết các tranh chấp liên quan đến giải thích và thực hiện các điều khoản của Công ước. Trước hết, Công ước quy định nghĩa vụ của các bên là...

8/30/2018 2:23:05 AM +00:00

Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND

QUYẾT ĐỊNH VỀ MỨC THU, CƠ QUAN TỔ CHỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG; TỶ LỆ PHẦN TRĂM (%) PHÂN CHIA PHÍ SỬ DỤNG BẾN BÃI ĐỐI VỚI PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI CHỞ HÀNG HÓA RA VÀO KHU VỰC CỬA KHẨU, CẶP CHỢ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN

8/30/2018 2:18:51 AM +00:00

Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VIỆC KIỂM TRA NHÀ NƯỚC VỀ CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA NHẬP KHẨU THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

8/30/2018 2:18:51 AM +00:00

Thông tư số 32/2012/TT-BYT

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ KHAI BÁO Y TẾ ĐỐI VỚI NGƯỜI NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH TẠI CÁC CỬA KHẨU VIỆT NAM

8/30/2018 2:18:51 AM +00:00

Thông tư sốThông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BCT-BCABTP-BYT-TANDTCVKSNDTC

Tham khảo tài liệu 'thông tư sốthông tư liên tịch số 36/2012/ttlt-bct-bcabtp-byt-tandtcvksndtc', văn bản luật, xuất nhập khẩu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 2:18:51 AM +00:00

Thông tư số 37/2012/TT-BCT

THÔNG TƯ VỀ VIỆC NHẬP KHẨU THEO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NĂM 2013 VỚI THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU 0% ĐỐI VỚI HÀNG HÓA CÓ XUẤT XỨ TỪ CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN LÀO

8/30/2018 2:18:51 AM +00:00