Tài liệu Luận Văn - Báo Cáo

Download tài liệu Luận Văn - Báo Cáo:Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học, Công nghệ thông tin, Kinh tế - Thương mại, Tài chính - Ngân hàng, Kiến trúc - Xây dựng, Điện-Điện tử-Viễn thông, Cơ khí - Chế tạo máy, Công nghệ - Môi trường, Báo cáo khoa học, Quản trị kinh doanh, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Nông - Lâm - Ngư, Y khoa - Dược

Bản sắc văn hóa trong nền kinh tế mở - 1

A / Đặt vấn đề Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam Văn hóa Việt Nam là tổng thể những giá trị vật chất và tinh thần do...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Bản sắc văn hóa trong nền kinh tế mở - 2

2 . Quan điểm về bản sắc văn hoá dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc luôn có sự biến động , bổ sung qua các thời kỳ lịch sử . Có giá trị được hình thành từ xa xưa và luôn luôn bền vững . Có giá trị đúng lúc trước , nhưng nay không thích hợp . Lại có giá trị mới nhưng phù hợp với nguyện vọng dân tộc thì nhanh chóng có sức sống bền vững . Chẳng hạn , có những giá trị mới từ 1976 , cũng là mới hơn 30 năm nay ,...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Bản sắc văn hóa trong nền kinh tế mở - 3

Cùng với những giá trị tinh thần , bản sắc dân tộc của văn hoá còn được đặc trưng bởi các phương thức biểu hiện độc đáo . Đó là tiếng nói của dân tộc , là tâm lý , là phong tục tập quán , là cách cảm nghĩ của dân tộc , là những hình thức nghệ thuật truyền thống ,v.v... Nước ta có 54 dân tộc . Trong nền văn hóa đa dân tộc của nước ta , mỗi dân tộc anh em đều có bản sắc riêng của mình . Giữ gìn và phát huy...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Bản sắc văn hóa trong nền kinh tế mở - 5

II /. Biện pháp khắc phục những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá xã hội của đất nước . 1 . Những mặt tiêu cực trong đời sống văn hoá trong xã hội : Đối với nước ta hiện nay , xu hướng toàn cầu hoá với cả hai mặt tích cực và tiêu cực kể trên lại đồng thời diễn ra cùng với quá trình nền kinh tế quốc dân chuyển sang sử dụng cơ chế thị trường và chính sách mở cửa nhằm đẩy nhanh nhịp độ tăng trưởng kinh tế , đẩy tới một bước sự nghiệp...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Bước đi và chính sách xây dựng con người mới của Đảng - 1

Lời nói đầu Con người đối với vai trò là hai thực thể , thực thể tự nhiên và thưc thể xã hội . Hai thực thể này thống nhất với nhau có mâu thuẫn đối lập nhưng lại là những mâu thuẫn và đối lập hỗ trợ cho nhau cùng phát triển . Theo Ph Anghen “cùng với tự nhiên cung cấp những vầt liệu cho hoạt động sản xuất , lao động là nguồn gốc của mọi của cải và lao động là sản xuất .Sản xuất điều đó chỉ có ở con người là đặc trưng riêng...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Bước đi và chính sách xây dựng con người mới của Đảng - 2

Nhưng họ cũng đã từng bước tự mình tiếp thu những tiến bộ khoa học đó của các nước phát triển để đẩy mạnh quá trình công nghiêp hoá, hiện đại hoá của nước họ . Để đạt được những thành công bước đầu trong công cuộc đưa đát nước theo kip với tién trình phát triển cua các quốc gia trong khu vực và trên thế giới . Họ đã và sẽ tiếp tục phát huy hơn nữa bằng yếu tố con người là chủ yếu . Bên cạnh những ưu điểm của việc áp dụng những công nghệ...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Sự cần thiết của Công nghiệp hóa hiện đại hóa nông thông Việt Nam - 1

Đặt vấn đề Từ đại hội Đảng lần thứ III, Đảng ta luôn coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá (CNHHĐH) là nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ, Đảng ta đã xác định thực chất của CNH xã hội chủ nghĩa là “Quyết tâm thực hiện cách mạng kỹ thuật, thực hiện phân công mới về lao động xã hội là quá trình tích luỹ xã hội chủ nghĩa để không ngừng thực hiện tái sản xuất mở rong“^.. Thực tiễn lịch sử đã chỉ rõ để thủ tiêu tình trạng lạc hậu về kinh tế xã...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Cách mạng trong lĩnh vữ triết học và ý nghĩa của nó - 1

Lời mở đầu Triết học ra đời và phát triển cho đến nay đã có lịch sử gần 3000 năm. Sự phát triển những tư tưởng triết học của nhân loại là một quá trình không đơn giản. Cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa duy vật và chủ nghĩa duy tâm, và gắn với nó là cuộc đấu tranh giữa các phương pháp nhận thức hiện thực – phương pháp biện chứng và phương pháp siêu hình - tuy là cái trục xuyên suốt lịch sử triết học, làm nên cái “logic nội tại khách quan” của sự phát triển,...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Cách mạng trong lĩnh vữ triết học và ý nghĩa của nó -2

Mặt tích cực trong triết học nhân bản của Phoi ơbắc còn thể hiện ở chỗ ông đấu tranh chống các quan niệm tôn giáo chính thống của đạo Thiên chúa, đặc biệt quan niệm về Thượng đế. Trái với các quan niệm truyền thống của tôn giáo và thần học cho rằng Thượng đế tạo ra con người, ông khẳng định, chính con người sáng tạo ra Thượng đế. Khác với Hêghen nói đến sự tha hoá của ý niệm tuyệt đối, Phoi ơbắc nói đến sự tha hoá của bản chất con người vào Thượng đế. ...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Cách mạng trong lĩnh vữ triết học và ý nghĩa của nó -3

Trong thời kỳ này, qua nghiên cứu và thực tiễn, các ông đã khắc phục được phép biện chứng duy tâm, và sự hạn chế của chủ nghĩa duy vật siêu hình, hình thành những cơ sở của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Quá trình phát triển thế giới quan của Mác là một quá trình không đơn giản, mà nó được gắn với sự phát triển của khoa học và thực tiễn chính trị – xã hội.

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Cơ hội và thách thức cho Doanh nghiệp Việt nam khi gia nhập Afta và hội nhập quốc tế - 1

Lời mở đầu Thế giới đang trong quá trình toàn cầu hoá,khu vực hoá nền kinh tế.Tiến trình toàn cầu hoá mở ra cho các quốc gia cả những quốc gia phát triển và đang phát triển những cơ hội thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội.,Hội nhập quốc tế vừa là cơ hội đồng thời cũng là thách thức đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc tìm được chỗ đứng của mình trên thị trường quốc tế.Trình độ phát triển kinh tế của nước ta còn thấp hơn rất nhiều so với...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận con người và nạn thất nghiệp ở Việt Nam - 1

Lời mở đầu: Trong công cuộc đổi mới nước ta hiện nay, vấn đề thất nghiệp và các chính sách giải quyết việc làm đang là vấn đề nóng bỏng “và không kém phần bức bách” đang được toàn xã hội đặc biệt quan tâm. Đất nước ta đang trong quá trình chuyển sang kinh tế phát triển, chúng ta đang từng bước đổi mới, nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, kinh tế vĩ mô đã vạch rõ những vấn đề phát sinh trong đó thể hiện ở những vấn đề: Thất nghiệp, việc...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận con người và nạn thất nghiệp ở Việt Nam - 2

Hiện nay, nguồn lao động hàng năm tăng 3,2 - 3,5%, năm 2001 là 2,7%/năm. Bối cảnh kinh tế xã hội sinh ra nhiều mâu thuẫn giữa khả năng tạo việc làm còn hạn chế trong khi đó nhu cầu giải quyết việc làm ngày càng tăng, tất yếu dẫn đến tình hình một bộ phận lao động chưa có việc làm nhất là đối với thanh niên ở thành thị, khu công nghiệp, khu tập trung, vùng ven biển. Tổng điều tra dân số ngày 01/04/1989 cho thấy hiện có khoảng 1,7 triệu người không có việc làm. Người...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận con người và nạn thất nghiệp ở Việt Nam - 3

Tây Nguyên 2,79 Đông Nam Bộ 4,24 6,35 4,99 5,43 5,81 Nguồn: Thời báo kinh tế Việt nam. Kinh tế Việt nam và thế giới 97 - 98 trang 23. Số người thất nghiệp ở các đô thị chiếm tỷ lệ cao hơn thất nghiệp ở nông thôn Năm 1989 tỷ lệ thất nghiệp ở thành phố là 13,2% và nông thôn là 4% thì tới năm 1996 đã có sự thay đổi: ở thành phố con số này là 8% và ở nông thôn là 4,8%. Trong mấy năm qua, tỷ lệ thất nghiệp cao ở lứa tuổi thanh niên (từ 15...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận con người và nạn thất nghiệp ở Việt Nam - 4

Thứ tư: duy trì quá lâu cơ chế quản lý kinh tế tập trung, quan liêu bao cấp cũng là nguyên nhân lớn ảnh hưởng nặng nề, đến hiệu quả sử dụng nguồn lao động và kết quả giải quyết công ăn việc làm. Trên tầm vĩ mô chúng ta còn thiếu một hệ thống tương đối các luật lệ chính sách nhằm sử dụng có hiệu quả nguồn lao động và mở mang phát triển việc làm. ở tầm vĩ mô cơ chế cũ có phần nặng nề hơn. Hàng loạt các quy chế, chính sách, các hình thức...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Đấu tranh giai cấp, công cụ của quyền lực nhà nước - 1

Lời mở đầu Trong xã hội có giai cấp, giai cấp thống trị chiếm đoạt lao động của các giai cấp và tầng lớp bị trị, chiếm đoạt của cải xã hội vào tay mình. Các giai cấp, tầng lớp bị trị không những bị chiếm đoạt kết quả lao động mà họ còn bị áp bức về chính trị, xã hội và tinh thần. Không có sự bình đẳng giữa giai cấp thống trị và giai cấp bị trị, chẳng hạn giữa giai cấp các nhà tư bản với giai cấp những công nhân làm thuê. Giai cấp bóc...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập - 2

Nền kinh tế độc lập tự chủ là nền kinh tế trước những biến động của thị trường, trước sự khủng hoảng kinh tế tài chớnh ở bờn ngoài, nú vẫn cú khả năng cơ bản duy trỡ sự ổn định và phỏt triển; trước sự bao võy, cụ lập và chống phỏ của cỏc thế lực thự địch, nú vẫn cú khả năng đứng vững, khụng bị sụp đổ, khụng bị rối loạn. Bảo đảm độc lập tự chủ về kinh tế cũng cú nghĩa là bảo đảm vững chắc định hướng xó hội chủ nghĩa và giỏ...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Kinh tế độc lập tự chủ trong hội nhập - 4

Chương III Những giải pháp và kiến nghị 1. Đường lối xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ 1.1. Mục tiêu: phấn đấu xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ trong phát triển kinh tế thị trường và chủ động mở cửa hội nhập có hiệu quả với nền kinh tế thế giới; tích cực tham gia vào sự giao lưu, hợp tác, phân công lao động qốc tế, trên cơ sở phát huy tốt nhất nội lực, lợi thế so sánh của quốc gia để cạnh tranh có hiệu quả trên thương trường quốc tế....

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lịch sử phép Biện chứng và siêu hình và ứng dụng - 1

Lời nói đầu Biện chứng và siêu hình là hai phương pháp tư duy trái ngược nhau trong triết học. Phương pháp siêu hình là phương pháp xem xét sự vật trong trạng thái đứng im, không vận động, tách rời cô lập và tách biệt nhau. Cách xem xét cho chúng ta nhìn thấy sự tồn tại của sự vật hiện tượng ở trạng thái đứng im tương đối, nhưng nếu tuyệt đối hoá phương pháp này sẽ dẫn đến sai lầm phủ nhận sự phát triển, không nhận thấy mối liên hệ giữa các sự vật hiện tượng....

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận ý thức và vai trò của lý luận ý thức trong xã hội - 2

Đã từ lâu Mỹ và một số quốc gia trên luôn đặt thế giới vào tâm trạng phập phồng bất an. Nhưng Mỹ và các quốc gia đó không nhận thức được hậu quả hay do cố tình không nhận thấy được hậu quả tất yếu mà Mỹ và các quốc gia đó do áp đặt quân sự và các chính sách kinh tế khác, trên các quốc gia (như GHDCND Triều Tiên, Irắc, Afganixtan). “135 lịch sử kinh hoàng nước Mỹ 11 / 9 /01 đã làm chấn động địa cầu. Và câu hỏi đặt ra là nguyên nhận...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Nguồn lực con người trong làn sóng văn minh - 1

Lời nói đầu Việt Nam tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước từ một nền kinh tế còn phổ biến là sản xuất nhỏ, ruộng đất canh tác bình quân đầu người thấp,tài nguyên khoáng sản tuy đa dạng phong phú, song trữ lượng không lớn như nhiều nước khác, cơ sở vật chất - kỹ thuật còn nghèo, lại bị chiến tranh tàn phá nặng nề, đang đứng trước nguy cơ tụt hậu ngày càng xa hơn về kinh tế, khoa học, kỹ thuật so với các nước phát triển. Vì vậy, nền kinh tế muốn...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Nguồn lực con người trong làn sóng văn minh - 2

Hình thức đào tạo đại học và cao đẳng nước ta khá phong phú, có khoảng 66% số sinh viên theo học hệ chính quy tập trung, số còn lại học các hệ đại học cao đẳng tại chức, ngắn hạn. Mỗi năm có khoảng 20 ngàn sinh viên cao đẳng, đại học tốt nghiệp hệ chính quy. Hiện tại Việt Nam có hơn 700 ngàn người có trình độ đại học cao đẳng trở lên. Tỷ lệ sinh viên đại học trong độ tuổi đi học của Việt Nam là 2,3-2,5%. Tỷ lệ này còn hơn mức 2%...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Phạm trù nguyên nhân kết quả và phân tích ô nhiễm môi trường _ 1

Lời nói đầu Trong bối cảnh toàn cầu nói chung môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng đặc biệt là ở các nước đang phát triển . Việt Nam cũng nằm trong tình trạng này trong quá trình xây dựng và phát triển kinh tế. Do vậy , bảo vệ môi trường là một trong những vấn đề quan trọng được Đảng và nhà nước ta rất quan tâm trong chiến lược phát triển chung về kinh tế xã hội trong giai đoạn công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước . Để có một sự phát triển...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Phạm trù nguyên nhân kết quả và phân tích ô nhiễm môi trường _ 2

Hiện nay , công nghệ xử lý cấp nước tại nhiều nhà máy còn nhiều lạc hậu chất lượng nước cấp không đảm bảo vệ sinh . * Thoát nước và xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu tối thiểu. Hệ thống thoát nước tại các đô thị hiện nay đều là hệ thống chung cho cả thoát nước mưa , nước thải công nghiệp . Hệ thống thoát nước này có 3 nhược điểm chính là chưa có trạm xử lý nước thải tập trung tiết diện các đường cống nhỏ và bị bùn cạn lắng đọng...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Quan điểm vì dân trong Chủ nghĩa Mac - Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - 1

LờI NóI ĐầU Tiến lên chủ nghĩa xã hội là mục tiêu cách mạng lớn lao nhất và quan trọng nhất của Đảng và nhân dân ta hiện nay vì chỉ có thực hiện được mục tiêu này, chúng ta mới có thể xây dựng được một nước Việt Nam mà theo cách nói của Hồ Chí Minh là: “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ, văn minh”. Và cũng chỉ xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, chúng ta mới có thể làm thoả mãn ham muốn tột cùng, ham muốn cuối đời của Người...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Quan điểm vì dân trong Chủ nghĩa Mac - Leenin và tư tưởng Hồ Chí Minh - 2

Tuy nhiên cơ sở cho việc phát huy tính năng động chủ quan của ý thức là việc thừa nhận và tôn trọng tính khách quan của vật chất, của các quy luật tự nhiên và xã hội. Nếu như thế giới vật chất – với những thuộc tính và quy luật vốn có của nó – tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào ý thức con người thì trong nhận thức và hoạt động thực tiễn phải xuất phát từ thực tế khách quan, lấy thực thể khách quan làm căn cứ cho mọi hoạt động của mình....

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Phân tích quy luật lực lượng sản xuất và các dạng sở hữu ở Việt Nam - 1

A. Lời mở đầu Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diện và triệt để về mọi mặt. Từ xã hội cũ sang xã hội mới XHCN. Thời kỳ đó bắt đầu từ khi...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Phân tích quy luật lực lượng sản xuất và các dạng sở hữu ở Việt Nam - 2

Hơn 10 năm đổi mới đất nước theo định hướng XHCN, nước ta đã khẳng định tính đúng đắn của đường lối đổi mới, của chính sách đa dạng hoá các hình thức sở hữu do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo toàn dân thực hiện. Thực tiễn cho thấy một nền kinh tế nhiều thành phần đương nhiên phải bao gồm nhiều hình thức sở hữu như: Sở hữu toàn dân. Sở hữu Nhà nước. Sở hữu tập thể. Sở hữu cá nhân. Sở hữu Kinh tế tư bản tư nhân. ...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận Quan hệ sản xuất trong Công nghiệp hóa hiện đại hóa - 1

a- Đặt vấn đề I- Lý do chọn đề tài Sự nghiệp công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở nước ta được bắt đầu từ cuối năm 1960. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III( 9- 1960) của Đảng lao động Việt Nam đã quyết nghị “ Nhiệm vụ trung tâm của thời kỳ quá độ ở miền Bắc nước ta là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa, mà mấu chốt là ưu tiên phát triển công nghiệp nặng”. Sự nghiệp đó đến nay vẫn còn tiếp tục. Công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa ở...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00

Lý luận Quan hệ sản xuất trong Công nghiệp hóa hiện đại hóa - 2

3- Quan hệ sản xuất Trong hệ thống các khái niệm của chủ nghĩa duy vật lịch sử, khái niệm lực lượng sản xuất biểu thị mặt thứ nhất của mối “ quan hệ song trùng” của bản thân sự sản xuất xã hội- quan hệ của con người với tự nhiên; còn khía niệm quan hệ sản xuất biểu thị mặt thứ hai của quan hệ đó- quan hệ của con người với con người trong sản xuất. Sở dĩ qúa trình sản xuất xã hội có thể diễn ra bình thường, chính là vì trong sự sản xuất...

8/29/2018 9:09:36 PM +00:00