Tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản

Download tài liệu Biểu Mẫu - Văn Bản:Biểu mẫu, Hợp đồng, Đơn từ, Thủ tục hành chính

Quyết định/Số: 532/QĐ-UBND - Huyện Bắc Trà My

Quyết định/Số: 532/QĐ-UBND ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

9/18/2018 11:50:40 PM +00:00

Hồ sơ theo dõi, quản lý hoạt động phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013.

8/30/2018 5:32:10 AM +00:00

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

Mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động là biểu mẫu dùng cho các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp làm thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động đối với người lao động. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng dưới đây.

8/30/2018 5:23:33 AM +00:00

Mẫu Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng

Phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng là mẫu phiếu dùng để kiểm tra xe máy chuyên dùng. Mẫu phiếu kiểm tra được ban hành kèm theo Thông tư số 20/2010/TT-BGTVT ngày 30 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giao thông vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu phiếu kiểm tra xe máy chuyên dùng dưới đây.

8/30/2018 5:23:33 AM +00:00

Thủ tục đăng ký mô tô, xe máy

Sau khi mua xe, bạn sẽ cần phải thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy mới để được cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cũng như làm biển số xe. Quy trình này khá đơn giản nhưng nếu bạn chưa biết thì có thể tham khảo hướng dẫn Thủ tục đăng ký mô tô, xe máy dưới đây nhé.

8/30/2018 5:23:32 AM +00:00

Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung hạng

Mẫu Tờ trình xin phê duyệt sử dụng phương tiện công tác vượt khung hạng sẽ giúp bạn nắm bắt 1 số căn cứ pháp luật trong phê duyệt phương tiện công tác vượt khung hạng. Cùng tham khảo để biết thêm một mẫu tờ trình mới nhé.

8/30/2018 4:48:48 AM +00:00

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất

Mẫu Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất giới thiệu đến các bạn nội dung các điều như: điều 1 tài sản mua bán, điều 2 giá mua bán và phương thức thanh toán, điều 3 việc giao và đăng ký quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất, đăng ký quyền sử dụng đất,... Mời các bạn cùng tham khảo mẫu hợp đồng để nắm bắt nội dung đầy đủ.

8/30/2018 4:47:39 AM +00:00

Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc

Mời quý bạn đọc tham khảo Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc trên trang TaiLieu.VN của chúng tôi. Đây là mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc được biên soạn thảo cẩn thận, chặt chẽ theo quy định của pháp luật với các điều mục rõ ràng như thông tin của hai bên, lý do đặt cọc, số tiền đặt cọc,.... Mời quý bạn đọc tham khảo ngay mẫu biên bản này nhằm đảm bảo sự an toàn khi thực hiện những giao dịch mua bán nhà đất.

8/30/2018 4:47:39 AM +00:00

Những cảnh giác khi ký hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất

Tài liệu Những cảnh giác khi kí hợp đồng đặt cọc mua bán nhà đất sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết về việc đặt cọc mua bán nhà đất, những sai lầm và rủi ro thường gặp khi ký kết hợp đồng. Mời các bạn tham khảo để biết thêm các thông tin cần thiết từ thủ tục nào nên làm, bước nào nên tránh để giúp ích cho công việc của mình.tailieu.vn/doc/nhung-dieu-can-biet-ve-thu-tuc-mua-dat-nong-nghiep-1757672.html

8/30/2018 4:47:39 AM +00:00

Thủ tục mua bán chung cư chưa có sổ đỏ

Tài liệu Thủ tục mua bán chung cư chưa có sổ đỏ sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin cần thiết để biết được những quy trình, cách thực hiện khi mua bán chung cư chưa có sổ đỏ. Tham khảo tài liệu này, quý bạn đọc sẽ nắm được các thủ tục cần thiết khi mua bán chung cư hoặc thực hiện các hợp đồng mua bán nhà đất đúng theo quy định của pháp luật.

8/30/2018 4:47:39 AM +00:00

Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà

Hợp đồng thuê nhà là bản thỏa thuận giữa hai bên về các nội dung như: giá thuê, tiền đặt cọc, quyền và nghĩa vụ của họ,.... Tuy nhiên sau khi lập hợp đồng thuê nhà, các bạn muốn bổ sung thêm các điều khoản, thêm một số nội dung? Mẫu phụ lục hợp đồng thuê nhà dưới đây sẽ giúp bạn thực hiện điều đó. Nội dung mẫu phụ lục này rõ ràng, bạn chỉ cần download về, điền các thông tin vào là có thể hoàn thành nhanh chóng thủ tục pháp lý này.

8/30/2018 4:47:38 AM +00:00

Mẫu 07: Dành cho cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệu và các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC báo cáo về các trường hợp hồ sơ giải quyết bị quá hạn

Mẫu 07: Dành cho cơ quan, đơn vị tổng hợp số liệu và các cơ quan, đơn vị trực tiếp giải quyết TTHC báo cáo về các trường hợp hồ sơ giải quyết bị quá hạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU -------Số: /BC-UBND CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Cà Mau, ngày tháng năm 2012 NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH1 TRONG QUÝ III NĂM 2012 Kính gửi: Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát thủ tục...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 02: DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG

Mẫu số 02: DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG (kèm theo Tờ trình số Số TT Họ và tên cá nhân; tên tập thể I 1. Cờ thi đua ngành Tư pháp …. /TTr-.... ngày...tháng…năm…) Chức vụ, đơn vị Danh hiệu, hình thức khen thưởng

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở

Mẫu số 3: Biên bản họp Hội đồng thi đua, khen thưởng cơ sở. CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------…(1)…., ngày …. tháng …. năm …… BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG Về việc xét, đề nghị khen thưởng …...( 2) Thời gian: …… giờ ….. phút, ngày …. tháng …. năm …. Địa điểm: ……… Hội đồng Thi đua - Khen thưởng …(3) ... tiến hành họp xét, đề nghị Thủ trưởng ……(3)... trình Hội đồng Thi đua ...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 04: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể

Mẫu số 04: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua ngành Tư pháp, Tập thể lao động xuất sắc và Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho tập thể. ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng……(2) -----------------------Tên tập thể đề nghị: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) ...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân

Mẫu số 5: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp, Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho cá nhân. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------…(1)…., ngày …. tháng …. năm ….. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng…..(2)…. -------------------------I- SƠ LƯỢC LÝ LỊCH - Họ và tên: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường, không viết tắt) - Ngày, tháng, năm sinh: - Quê quán: - Nơi thường trú: - Chức vụ, đơn vị công tác hiện nay:...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 6: Mẫu Báo cáo sáng kiến, giải pháp, đề tài

Mẫu số 6: Mẫu Báo cáo sáng kiến, giải pháp, đề tài. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------…(1)…., ngày …. tháng …. năm ….. BÁO CÁO SÁNG KIẾN Đề nghị xét tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp - Tên sáng kiến, giải pháp, đề tài (2). - Họ và tên, đơn vị công tác, chức vụ, chức danh của tác giả (3).

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất)

Mẫu số 7: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ ----------------CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Về thành tích xuất sắc đột xuất…..) Tên đơn vị hoặc cá nhân, chức vụ và đơn vị đề nghị khen thưởng: (Ghi đầy đủ bằng chữ in thường,...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề )

Mẫu số 8: Báo cáo thành tích đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho (tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc theo đợt thi đua hoặc theo chuyên đề ). ĐƠN VỊ CẤP TRÊN ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ (1) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -----------------------…(2)...., ngày …. tháng …. năm ….. BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp (Về thành tích xuất sắc theo đợt hoặc theo chuyên đề…..) Tên đơn vị hoặc...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

MẪU KHAI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU

MẪU KHAI ĐĂNG KÝ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH KÍCH CẦU (Tham khảo) CÔNG TY …… -------Số: _____/…… V/v đề nghị tham gia Chương trình kích cầu thông qua dự án đầu tư. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------T.P Hồ Chí Minh, ngày…tháng…năm 20...

8/30/2018 3:53:42 AM +00:00

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy,... đối với công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do mất, cháy,... đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động chi nhánh của công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp doanh

Tham khảo tài liệu 'chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đối với công ty hợp doanh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân tư nhân * Trình tự

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thành lập mới doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân tư nhân * trình tự', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Thủ tục đăng ký lập chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'thủ tục đăng ký lập chi nhánh đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký lập Văn phòng đại diện của Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký thay đổi (tăng, giảm) vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân

Tham khảo tài liệu 'đăng ký thay đổi (tăng, giảm) vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:12 AM +00:00

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:11 AM +00:00

Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty hợp danh

Tham khảo tài liệu 'đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty hợp danh', biểu mẫu - văn bản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

8/30/2018 12:19:11 AM +00:00