Tài liệu Kinh Tế - Quản Lý

Download tài liệu Kinh Tế - Quản Lý:Quản lý dự án, Quản lý Nhà nước, Tiêu chuẩn - Qui chuẩn, Kinh tế học, Luật học, Quy hoạch - Đô thị

Thuyết minh Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa

Thuyết minh Dự án Bệnh viện đa khoa có kết cấu nội dung gồm 13 chương. Chương 1: Giới thiệu dự án và chủ đầu tư. Chương 2: Nghiên cứu thị trường. Chương 3: Sự cần thiết phải đầu tư. Chương 4: Địa điểm đầu tư. Chương 5: Mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện. Chương 6: Giải pháp kiến trúc – xây dựng. Chương 7: Đánh giá tác động môi trường. Chương 8: Quy mô bệnh viện, bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự. Chương 9: Phạm vi hoạt động chuyên môn và trang thiết bị y tế. Chương 10: Tổng mức đầu tư dự án. Chương 11: Nguồn vốn đầu tư thực hiện dự án. Chương 12: Hiệu quả kinh tế - tài chính. Chương 13: Kết luận và kiến nghị.

8/30/2018 5:51:34 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 14 - Stephen L. Slavin

Chapter 14 - The federal reserve and monetary policy. This chapter presents the following content: The organization of the Federal Reserve System, reserve requirements, the deposit expansion multiplier, the tools of monetary policy, the feds effectiveness in fighting inflation and recession, the banking act of 1980.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 15 - Stephen L. Slavin

The main contents of this chapter include all of the following: The equation of exchange, the quantity theory of money, classical economics, the monetarist school, supply-side economics, the rational expectations theory.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 16 - Stephen L. Slavin

Chapter 16 - Economic growth and productivity. The following will be discussed in this chapter: Economic growth in the United States: The record; the role of productivity; the reasons our productivity has varied; the roles of savings, capital, and technology; the declining quality of our labor force; economic growth in the less developed countries; the malthusian theory of population.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 17 - Stephen L. Slavin

Chapter 17 - Demand, supply, and equilibrium. Learning objectives of this chapter include: Individual and market demand, changes in demand, individual and market supply, changes in supply, graphing supply and demand curves, finding equilibrium price and quantity.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 18 - Stephen L. Slavin

Chapter 18 - The elasticities of demand and supply. Learning objectives of this chapter include: The elasticity of demand, the determinants of elasticity, elasticity and total revenue, the elasticity of supply, tax incidence.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 19 - Stephen L. Slavin

Chapter 19 - Theory of consumer behavior. The main contents of this chapter include all of the following: Marginal utility, the law of diminishing returns, total utility, maximizing utility, the water-diamond paradox, consumer surplus.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 20 - Stephen L. Slavin

This chapter presents the following content: Fixed cost, variable cost, and total cost; marginal cost; short run and long run; shut-down and go-out-of-business decisions; average cost; graphing the AFC, AVC, ATC, and MC curves; the law of diminishing returns; economies and diseconomies of scale; the long-run planning envelope curve.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 21 - Stephen L. Slavin

Chapter 21 - Profit maximization. This chapter presents the following content: Marginal Revenue, profit maximization and loss minimization, the short-run supply curve, the long-run supply curve, the shut-down and break-even points, economic efficiency.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 22 - Stephen L. Slavin

The objectives of this chapter are to introduce perfect competition. After studying this chapter you will be able to understand: The characteristics of perfect competition; the perfect competitor’s demand curve; the short run and and the long run; economic and accounting profits; decreasing, constant, and increasing cost industries.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 23 - Stephen L. Slavin

In this chapter, the following content will be discussed: The graph of the monopolist, how monopolist’s profits are calculated, the monopolist in the short run and long run, barriers to entry, limits to monopoly power, economies of scale and natural monopoly, what makes bigness bad?

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 24 - Stephen L. Slavin

Chapter 24 - Monopolistic competition. The following will be discussed in this chapter: The monopolistic competitor in the short and long runs, product differentiation, the characteristics of monopolistic competition, price discrimination.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 25 - Stephen L. Slavin

The objectives of this chapter are to introduce oligopoly. The following will be discussed in this chapter: Concentration Ratios, the Herfindahl-Hirschman index, the competitive spectrum, the kinked demand curve, administered prices.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 26 - Stephen L. Slavin

Chapter 26 - Corporate mergers and antitrust. The main contents of this chapter include all of the following: The explanation of antitrust, major antitrust laws, modern antitrust, types of mergers, the effectiveness of antitrust, the trend toward bigness, the microsoft case.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 27 - Stephen L. Slavin

Chapter 27 - Demand in the factor market. The following will be discussed in this chapter: Derived demand, productivity, marginal revenue product, changes in resource demand, the substitution and output effects, optimum resource mix for the firm.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 28 - Stephen L. Slavin

The objectives of this chapter are to introduce labor unions. The following will be discussed in this chapter: A short history of the labor movement, labor legislation, the economic power of unions and employers, the economic power of monopsonies, collective bargaining, the strike.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 29 - Stephen L. Slavin

Chapter 29 - Labor markets and wage rates. This chapter presents the following content: The supply of labor, the demand for labor, high wage rates and economic rent, real wages and productivity, the minimum wage dispute.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 30 - Stephen L. Slavin

Chapter 30 - rent, interest, and profit. After studying this chapter you will be able to understand: What is land? Economic rent, are prices high because rents are high, or are rents high because prices are high? What is capital? How is the interest rate determined? The net productivity of capital, the capitalization of assets, the present value of future income, how are profits determined? Theories of profit.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 31 - Stephen L. Slavin

Chapter 31 - Income distribution and poverty. In this chapter, the following content will be discussed: How unequal is income distribution in the United States? What determines how income is distributed? How does the distribution of income differ from the distribution of wealth? How is poverty defined?

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 32 - Stephen L. Slavin

The objectives of this chapter are to introduce the international trade. Learning objectives of this chapter include: Specialization and trade, domestic exchange equations, absolute advantage and comparative advantage, tariffs or quotas.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Lecture Economics (6/e): Chapter 33 - Stephen L. Slavin

Chapter 33 - International Finance. The main contents of this chapter include all of the following: Financing international trade, the balance of payments, exchange rate systems, globalization of the U.S. dollar, growing foreign ownership of american assets.

8/30/2018 5:45:07 AM +00:00

Phát triển kinh tế và vấn đề nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư tỉnh Bình Dương

Các chỉ tiêu về chất lượng cuộc sống của dân cư Bình Dương như thu nhập, giáo dục, y tế, nhà ở… đã tăng nhanh từ năm 1997 đến nay. Tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại đòi hỏi tỉnh Bình Dương phải tiếp tục cố gắng hơn nữa để không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư. Bài viết này tập trung làm rõ mối quan hệ giữa sự phát triển kinh tế với việc nâng cao chất lượng cuộc sống dân cư ở Bình Dương, đồng thời chỉ rõ hiện trạng chất lượng cuộc sống của người dân nơi đây.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Một số kết quả và kinh nghiệm của Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong việc lãnh đạo thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài từ năm 2006 đến 2010

Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài. Nhận thức được tầm quan trọng của dòng vốn FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH), các cấp bộ đảng, chính quyền và ngành kế hoạch đầu tư của TPHCM đã chú trọng đến việc thu hút vốn FDI cho địa phương. Bài viết này trình bày thực trạng, phân tích kết quả và rút ra một số kinh nghiệm trong quá trình chỉ đạo thực hiện việc đẩy mạnh thu hút vốn FDI.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Vai trò của quản lí dự án và đào tạo quản lí dự án ở Việt Nam

Bài báo này nghiên cứu vai trò của quản lí dự án (QLDA) và đào tạo QLDA. Nghiên cứu được thực hiện chủ yếu bằng phương pháp định tính với dữ liệu thứ cấp và thống kê mô tả. Kết quả nghiên cứu cung cấp các khái niệm tổng thể trong QLDA và vai trò của QLDA và đào tạo QLDA ở Việt Nam.

8/30/2018 5:43:53 AM +00:00

Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 10 - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 10 - Pure competition in the short run. After studying this chapter, you should be able to: Give the names and summarize the main characteristics of the four basic market models, list the conditions required for purely competitive markets, explain how demand is seen by a purely competitive seller,...

8/30/2018 5:43:43 AM +00:00

Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 11 - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 11 - Pure competition in the long run. After studying this chapter, you should be able to: Explain how the long run differs from the short run in pure competition; describe how profits and losses drive the long-run adjustment process of pure competition; explain the differences between constant-cost, increasing-cost, and decreasing-cost industries; show how long-run equilibrium in pure competition produces an efficient allocation of resources; discuss creative destruction and the profit incentives for innovation.

8/30/2018 5:43:43 AM +00:00

Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 12 - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 12 - Pure monopoly. This chapter is divided into seven learning objectives: the characteristics of pure monopoly, the barriers to entry that create and protect monopolies, how demand is viewed by a monopolist, price and output determination under monopoly, the economic effects of monopoly, price discrimination, and the regulation of monopolies.

8/30/2018 5:43:43 AM +00:00

Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 13 - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 13 - Monopolistic competition and oligopoly. Pure competition and pure monopoly are the exceptions, not the rule, in the U.S. economy. In this chapter, the two market structures that fall between the extremes are discussed. Monopolistic competition contains a considerable amount of competition mixed with a small dose of monopoly power. Oligopoly, in contrast, implies a blend of greater monopoly power and less competition.

8/30/2018 5:43:43 AM +00:00

Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 13A - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 13A - Additional game theory applications. This appendix provides additional examples of oligopoly-based examples of game theory. Game theory explains mutual interdependence and strategic behavior.

8/30/2018 5:43:43 AM +00:00

Lecture Microeconomics (20/e): Chapter 13W - Campbell R. McConnell, Stanley L. Brue, Sean M. Flynn

Chapter 13W - Technology, R&D, and efficiency. This chapter addresses the firm’s ability to determine its optimal amount of research and development (R&D) and how entrepreneurs and innovators further technological advances. Many of today’s companies like Nike, Intel, and Wal-Mart owe much of their success to technological advances; differentiating with invention, innovation, and technological diffusion.

8/30/2018 5:43:43 AM +00:00